Latest Entries »


?wekÒ|telu=finsfuru=[znmPr[pot\,


?sfuru=[z[ts\AbF|lRhmnln\IsKnF/fitimBli

pk\A[nTon\Ihw[nTomev=k[nT/o.

bnJ|/fizenFikniaiibuEliUtmi.

aisi[nbbgnHcrzisikegiytnSwi[sStesS

furu=[znmPr[pot\,AbF|lK[roIsKnF/

zumPulL[kknCpezurus\O/gnissisisWInÒ”`se[kolh.

ai=[ko[noz}mB|kKegiytnLnSpsi=fitugsSi.

?k[bhpezuru[sHo[lhgweynsi=befbef.

[aolhrgfips]ha[kmr=Ahmfi,Ib×,Afi,

ln\IcU/bni=rum.keseniynFips]ha[k

Um/sait\Opisetiywn\ln\EniAnJni.

ce/fsCe/mtBgiy[nIry[nTo,OkTliyni,ln\UsWtun\

[f[nIf]is\ArisT,UlP,EnF/,l[nRonibgiynBas.

Iklan

Wacan Aksara Jawa


?Eti[yopiyngr ai=Ap+i]k.


?kelsÑ|an;30;sisW,;12;sisWln=ln\;18;sisWput]i.


?bijibsjw;9;ln\Agm:85.


?wlikelsÑ|swijini=gurukku=asM[npk\Um/.


?wuln\AgusÒ|sHikuwulnKpi=;8.


?saikiakuwisM|=ghai=kels\;9.


?E/sfL[nGodm/,


?kels\;9;sfelm[nhaujiyn.


?ae[nDo[gGsitian;37.


?ngrkitI[nDonesiyh.


?t=gl\;25;[no[pmBe/.


?InFiyngr ai=Asiyh.


?ai=taun\;2014;pemilubklFiafni.


?UsMnLn\Erik.


?adikulai/ai=t=gl\;17;Ap]il\,


?AnsKvCkucedkLp=zn\,

Aku Munggah Kelas 9

1. Saiki aku wis munggah ing kelas 9.

?saiki aku wisM|=gh kels\;9.

2. Kelas 9 SMP Negeri.

?kels\;9;

SMPnegeri.

3. Wali kelasku sawijining guru kakung asmane Pak Umar.

?wlikelsÑ|swijini=gurukku=asM[npk\Um/.

4. Kelasku ana 30 siswa, 12 siswa lanang lan 18 siswa putri.

?kelsÑ|an;30;sisW,;12;sisWln=ln\;18;sisWput]i.

5. Siswa putri ana kang jenenge Annisa, Tasniah, Ulfa, lan Endah.

?sisWput]iank=jen[_zAnNis,tnNiah,UlP+,ln\aenFh.

6. Andillin lungguh cedhak karo aku, beda bangku.

?AnDilLinÓ|=guhcedkK[roaku,[bfb=ku.

7. Awit lungguhe sabangku lanang wadon, kajaba kang telung bangku wadon kabeh.

?awitÓ|=guh[asb=kuln=w[fonKjbk=telu=b=kuw[fonK[bh.

Maca Aksara Jawa

Endhoge Siti ana 38.

?ae[nDo[gGsitian;38.

Wulan Agustus iku wulan kaping 8.

?wuln\AgusÒ|sHikuwulnKpi=;8.

Idris anak nomer 2, adhine isih 5.

?If]isHn[kNome/;2,adi[naisih;5.

Nagara kita Indonesia.

?ngrkitI[nDo[nsiyh.

Bis sing daktumpaki jenenge Espres.

?bisSi=fkÒ|mPkKijen_[zE[sP]s\,

Nagara Ukraina.

?ngrUk]ain.

Biji basa Jawa 9 lan agama 85.

?bijibsjw;9;ln\Agm;85.

Oto Diva iku jenenge bule tanggaku.

?O[todip+aikujen_[zbu[lt=gku.

Etiopia nagara ing Afrika.

?Eti[yopiyngrai=Ap+]ik.

Ersad lan Godam

?E/sfL[nGodm\,

DESA KULO

Dening : Eka Yuli Trisna

Ing desaku ana gunung

njulang nembus awan

na sawah-sawah

kang ijo royo-royo

desa ku esih asli

rung na polusi

apa wae

Ing wayah sonten

nang desaku apik banget

akeh manuk-manung

pada mabur …..

Dening : Dyah Ayu P

 

Sekolahku sing apik

Sekolahku sing nggawe bocah-bocah dadi pinter

Sekolahku sing disenengi banget

Sekolahku sing gede lan amba

 

Neng kabupaten Kebumen sekolahku paling gede

Lan neng sekolahku tentrem

 

TSUNAMI

Dening : Indah Sulistiyaningsih

Musibah teka maneh
bumi mentawai rata karo lemah
amarga tsunami grumregah
ninggalake ngomah
golek kselametan badan
oh mentawai………….
gawe sengsara manungsa
kabeh tekan titimangsa
ginaris mring Gusti Akarya Jagad
pinangka pepeling kang urip
kareben ora nahsir ing pangeran
muga- muga enggal pirso
kabeh iku namung pacobaan

SLAMET JALAN SAHABATKU

Dening : Dwi Yuli Chatiningsih

 

Ing satengahing sore kang sepi

Tak sawang kosong watu nisanmu

Remuk atiku iki

Sliramu katon cepet ninggalake aku

 

Sahabat…

Tasih katon jelas ing sawanganku

Surya pucet nahan lara lapa

Lemes tanpa daya

Infus sing nancep ana tanganmu

 

Sahabat…

Sliramu katon cepet ninggalake aku…

Ing wayah aku isih butuh gegojegan

 

Sanajan siki alamku beda karo sliramu

Nanging tansah kairing idi pangestuku

Slamet jalan sahabatku…..

 

Dening : Ria Setiani

Bocah cilik-cilik
Lunggueh tarik-tarik
Sandange resik
Tumindake becik

Sinaune sregep
Ilmune supaya meneo
Pintere mantep
Pikirane tansah landep


TATA KRAMA PURUSA III


Dening : Budiono Dayak

Ingkang dipun wastani Purusa III inggih punika tiyang sanes ingkang boten tumut rembagan. Tiyang rerembagan punika manawi nyebat tiyang sanes, kala-kala boten nyebat tembungipun sesulih. Dene tembung sesulih kangge Purusa III inggih punika “dheweke”. Tembung dheweke kramanipun piyambakipun, dene krama inggilipun panjenenganipun.

 1. 1. Tembung sesulih “dheweke”

Tuladha panganggenipun :

Dheweke saiki nyambut gawe ing Kediri.

Saben dina setu dheweke mesti mulih

Tembung sesulih dheweke manawi kadadosaken ater-ater dados di. Tuladha panganggenipun :

Saben dina Minggu bojone ditiliki.

Saben mulih bojone mesthi diwenehi dhuwit.

Tembung sesulih dheweke menawi kadadosaken panambang dados a utawi ne. Tuladha panganggenipun :

Bayare akeh, omahe arep dibangun.

Anake padha disekolahake.

 1. 2. Tembung sesulih “piyambakipun

Tembung piyambakipun punika kalebet tembung krama, mila wonten raos ngajeni. Tuladha panganggenipun : ngoko = krama

Dheweke nyambut gawe ing Kediri = Piyambakipun nyambut damel ing Kediri.

Saben Setu dheweke mulih = Saben Setu piyambakipun mantuk.

Tembung sesulih piyambakipun manawi kadamel ater-ater dados dipun. Tuladha : krama = krama

Anake disekolahake kabeh = Anakipun dipun sekolahaken sedaya.

Bojone ditukokake kalung = Bojonipun dipun tumbasaken kalung.

Tembung sesulih piyambakipun manawi kadamel panambang dados ipun. Tuladha : ngoko = krama

Omahe = griyanipun

Anake = anakipun

Bojone = bojonipun

Bapake = bapakipun

 1. 3. Tembung sesulih “panjenenganipun

Tembung panjenenganipun kalebet tembung krama inggil. Tuladha : ngoko = krama = krama inggil

Dheweke nggawe omah = Piyambakipun ndamel griya = Panjenenganipun ngasta dalem.

Dheweke tuku mobil = Piyambakipun tumbas mobil = Panjenenganipun mundhut mobil.

Tembung sesulih panjenenganipun manawi kadamel ater-ater dados dipun, nanging prayogi dipun tambahi panjenenganipun.

Bukune dijaluk Amin.

Bukunipun dipun pundhut Bu Guru.

Bukunipun dipun pundhut panjenenganipun Bapak Bupati.

Manawi kadamel panambang dados dalem.

Bojone Pak Setu.

Garwanipun Bu Guru.

Garwa dalem Pangeran Samber Nyawa.

Panganggenipun dalem tumrap panambang.

 • Anakku = anakipun dalem

Anakmu = putra nandalem

Anake Sang Prabu = putra dalem Sang Prabu

 • Bojoku = bojonipun dalem

Bojomu = garwa nandalem

Bojone Ratu = garwa dalem Ratu

Ater-ater di utawi dipun saget dipun gantos mawi ater-ater ka utawi seselan in. Tuladha : ngoko = krama = krama inggil

Dipangan = kapangan = pinangan

Dipun tedha = katedha = tinedha

Dipun dhahar = kadhahar = dhinahar

Ukara Ngoko, Krama lan Krama Inggil

Tuladha panganggenipun tembung ngoko, krama, lan krama inggil ing ukara.

 • Wong = tiyang = priyantun

Ana tamu wong Tulungagung.

Wonten tamu tiyang Tulungagung.

Wonten tamu priyantun Tulungagung.

 • Lanang = jaler = kakung

Tamune wong lanang.

Tamunipun tiyang jaler.

Tamunipun priyantun kakung.

 • Tuwa = sepuh = sepuh

Mbah lanang wis tuwa.

Mbah jaler sampun sepuh

Eyang Kakung sampun sepuh.

 • Enom = enem = timur

Mbah wedok isih ketara enom.

Mbah estri taksih ketingal enem.

Eyang putri taksih ketingal timur.

 • Awak = badan = sarira

Awake Bapak gedhe dhuwur.

Badanipun Bapak ageng inggil.

Sariranipun Bapak ageng inggil.

 • Lara = sakit = gerah

Sutik lara malaria.

Sutik sakit malaria.

Eyang putri gerah malaria.

 • Waras = saras = dhangan

Umi saiki wis waras.

Umi samangke sampun saras.

Eyang putri samangke sampun dhangan.

 • Turu = tile = sare

Rivana turu ing kamar mburi.

Rivana tilem ing kamar wingking.

Ibu sare ing kamar ngajeng.

 • Tangi = tangi = wungu

Aku jam papat esuk wis tangi.

Kula jam sekawan enjing sampun tangi.

Ibu jam sekawan enjing sampun wungu.

 • Brengos = brengos = gumbala/rawis

Paklik ngingah brengos.

Eyang kakung ngingah gumbala.

Eyang kakung kagungan rawis.

Kapethik saking : Panjebar Semangat Nomer 37 tanggal 11 September 2010