Basa kanggo ngajak yakuwi tetembungan kang diucapake kanggo ajak-ajak marang wong liya supaya nindakake kekarepane wong kang ngajak. Tetembungan kang digunakake bisaa netebi unggah-ungguhe.

Manawa basa kang digunaake mapan, mula wong kang diajak ora rumangsa kepeksa utawa pakewuh anggone gelem ngakoni. Wondene tuladha kang lumrah kagunakake, yakuwi :

.          Menawa kersa ayo …..

Menawi kersa saha dhangan ing panggalih, mangga …..

Yen sela ayo …… lsp.

Tuladha unggah-ungguh ana ing satunggaling pacelathon :

Budi              : “Kula nuwun !”

Pak Brata     : “Mangga, mangga. O, kowe Bud, kene lungguh kursi kene. Ana wigati apa Mas?”

Budi               : “Kepareng matur Pak, menawi lepat nyuwun pangapunten. Mekaten Pak. Sonten menika kula sakanca badhe tuwi Badrun dhateng PKU. Menawi kepareng saha dhangan ing penggalih kula badhe ngajak Mas Jaka sareng-sareng dhateng griya sakit.”

Pak Brata     : “Lho, Badrun lara apa?”

Budi               : “Sakit maag, Pak. Sampun kalih dinten mondhok dhateng PKU.”

Pak Brata      : “Ya, ya. Padha rembugen dhewe. Bocahe ana kok, Jokk……. Gelo digoleki Budi!”

Jaka               : “Dalem, Pak. O, Budi. Kok njanur gunung.”

Pak Brata      : “Wis ya Mas, dikepenakake.”

Budi                : “Inggih, Pak. Matur nuwun sanget. Iki ngene Mas Jaka, sowanku mrene ngabari, yen sore iki aku sakanca arep besuk Badrun ing PKU. Lha bokmenawa ana wektu lan bisa, karepku Mas Jaka dakjak pisan bareng-bareng.”

Jaka               : “Larane apa ta, Bud! Apa lara maag?”

Budi               : “Iya pancen lara maag”.

Jaka               : “O, ngono. Ya, ya. Aku bisa kok. Aku kepengin tilik bareng kanca-kanca. Yen ngono, kepenakna dhisik dakganti klambi, entenana!”

Kapethik saka “Kalaka Basa 2”, Radhita Buana, 2002

Iklan