Aksara rekan saget ugi kasebat aksara damelan menika kangge mujudaken panyeratipun aksara manca. Aksara rekan menika kathahipun wonten gangsal, inggih menika kha, dza, fa, za, lan gha wujudipun makaten : k+, f,+ p,+ j+, g+

Tuladha :

Khatib   : k+tib¿

Dzikir    : f+iki/

Faham  : p+am¿

Zakat    : j+kt¿

Ghaib   : g+Ib¿

Manawi aksara rekan karaketaken kalian sandhangan pepet, cecakipun tiga kaserat wonten ing salebetipun pepet. Dene yen karaketaken sandhangan wulu, layar utawi cecak, cecakipun tiga kaserat ing sakiwanipun. Tuladhanipun :

Fitrah         : p+it]h

Fardu          : p+/fu

Dwifungsi   : fWip+u=s

Firman        : p+i/mn¿

Iklan