Aksara murda wonten pitu cacahipun, inggih menika : ! (na), @ (ka), # (ta), $ (sa), % (pa), & (ga), * (ba).

Aksara murda dipun agem kangge nyerat asma (nama),gelar, nama papan panggenan, nama lembaga pamerintah lan nama lembaga ingkang nggadah badan hukum.

Aksara murda boten dipun agem kangge panutup suku kata utawi boten kenging dipangku (dados sigeg).

Wonten ngandap menika tuladhanipun pangginaanipun aksara murda saha pasanganipun :

Aksara Murda

Pasangan

Latin

Tuladha

!

®

Nabi Nuh

!bi!uh

Nurman Natanagara

!u/mn ®tngr

@

¯

Kali Krasak

@li@]sk’

Kabupaten Kebumen

@bup[tn¯ebu[mn’

#

°

Tawangmangu

#w=mzu

Tuwan Tantri

#uwn°nÒ`i

$

±

Sasrakusuma

$s]kusum

Kabupaten Semarang

@bup[tn±emr=

%

²

Pangeran Puger

%[zrn²uge/

Pangeran Pekik

%[zrn²ekik’

&

´

Gusti Gandakusuma

&usTi&nFkusum

Gunung Galunggung

&unu=&lu=gu=

Raden Gandamana

r[fn´nFmn

*

µ

Bupati Banyumas

*upti*vums’

Babad Banyuwangi

*bfµvuwzi

Catetan : Aksara murda pangginaanipun boten identik kalian huruf kapital wonten ing ejaan huruf latin (basa Indonesia)

Iklan