Kapethik saking Kalawarti Panjebar Semangat, Edisi Sabtu, 18 Pebruari 2006

Dipun Cariyosaken malih dening Kukuh Harwanto

Sri Rama putrane Prabu Dasarata nata binathara ing negara Ayodya kaliyan Dewi Sukasalya. Kaluwihane Sri Rama misuwur nganti tekan manca negara. Kacarita ana sawijining resi dharah Gadhi, pandhita trahing satriya apeparab Begawan wismamitra. Pratapane kerep diobrak-abrik dening rakseksa kang ambeg wengis. Amarga kepengin diayomi dening Sri rama, Sang Begawan nyuwun marang Prabu Dasarata supaya Sri Rama dikepangake dedunung ing alas minangka pangayomaning para pandhita. Amarga saka panyuwune Resi Wismamitra, sanadyan abot, Prabu Dasarata marengake. Sri Rama tata – tata nedya manjing wana, Laksamana uga nedya ndherek.

Iklan